Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

 „Súťaž o wellness pobyt pre dve osoby a 24 ďalších hodnotných cien“

1.      Organizátor súťaže

Organizátorom spotrebiteľskej súťaže „Súťaž o wellness pobyt pre dve osoby a  24 ďalšíchhodnotných cien“ (ďalej len„Súťaž“) je spoločnosť JASPOL EXPORT-IMPORT spol. s r.o., so sídlom R.Jašíka 158/8, 95804 Partizánske, IČO 31106056, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.19075/R (ďalej len„Organizátor“).

2.      Trvanie súťaže

Súťaž sa začína dňa 12.4.2018 a končí dňa 20.5.2018(ďalej len „Doba trvania Súťaže“).

3.      Účastník

3.1  Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom naúzemí Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony a ktorá splní všetky ďalšie podmienky Súťaže stanovené v týchto Pravidlách Súťaže (ďalej len „Účastník“).

3.2. Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu (napr. osoby pôsobiace ako štatutárne orgány) k Organizátorovi alebo osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

4.      Podmienky a priebeh súťaže

4.1  Súťaž prebieha v predajniach Obuv Soňa a Obuv Rieker (zoznam predajní je uverejnený na internetovej adrese https://www.sona.sk/predajne/, ďalej len „Predajne“) a na webových stránkach organizátora súťaže a to www.sona.skwww.obuv-rieker.sk (ďalej len „Eshop“)

4.2  Do súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý splní všetky nasledovné podmienky:

a)     V rámci Doby trvania Súťaže nakúpi v hodnote minimálne 60 € v Predajni počas jej otváracích hodín alebo v Eshope, pričom pri nákupe v Eshope je rozhodujúci čas objednania tovaru, pri nákupe v Eshope sa do minimálnej hodnoty nákupu 60€ nezapočítava suma za prípadné poštovné náklady.

b)     Vyplní kupón, ktorý mu bude predložený v Predajni alebo pri nákupe v Eshope mu bude zaslaný spolu s objednaným tovarom

c)      Pri nákupe v Predajni riadne vyplnený a podpísaný kupón osobne vloží do pripravenej urny na Predajni, ktorá je označená ako „Súťaž o wellness pobyt pre   dve osoby a 24 ďalších hodnotných cien“ najneskôr do konca Doby trvania Súťaže, t.j. 20.5.2018 do konca otváracích hodín Účastníkom zvolenej Predajne

d)     Pri nákupe online riadne vyplnený a podpísaný kupón buď osobne vloží na ktorejkoľvek Predajni do pripravenej urny na Predajni, ktorá je označená ako „Súťaž o wellness pobyt pre dve osoby a 24 ďalších hodnotných cien“ najneskôr do konca Doby trvania Súťaže, t.j.20.5.2018 do konca otváracích hodín Účastníkom zvolenej Predajne alebo zašle na adresu sídla Organizátora Súťaže v obálke označenej ako „Súťaž“ najneskôr s dátumom odoslania na obálke 24.5.2018.

e)     Za Riadne vyplnený Kupón sa považuje kupón, ktorý má čitateľne vyplnené všetky požadované osobné údaje a svojim podpisom potvrdí súhlas so zaradením do Súťaže, súhlas s Pravidlami Súťaže a súhlas so spracúvaním osobných údajov Účastníka na účely účastí v Súťaži.

f)      Uschová pokladničný doklad od všetkých nákupov,na základe ktorých vyplnil kupóny, a tieto predloží v prípade Výhry Organizátorovi.

g)     Účastníkovi je zakázané akýmkoľvek spôsobom upravovať kupóny, postupovať v súťaží zneužitím alebo porušením Pravidiel Súťaže.

h)     Každý účastník môže vyplniť viacero kupónov,pričom každý z nich musí spĺňať všetky náležitosti a podmienky uvedené v týchto Pravidlách Súťaže.

5.      Výhry

a)     1. cena – jeden poukaz na wellness pobyt pre dve osoby

b)     2. cena – poukážky v celkovej hodnote 100 €na nákup v Predajniach alebo v Eshope 
    
c)     3. cena – poukážky v celkovej hodnote 80 € na nákup v Predajniach alebo v Eshope  
 
d)     4. až 25. cena – 22 poukážok, každá  v hodnote 20 € na nákup v Predajniach alebo v Eshope

5.1  Organizátor ani žiadna iná osoba neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažné náhrady za Výhry.

6.      Žrebovanie

6.1  Do žrebovania budú zaradené len Riadne vyplnené Kupóny (4.2 d)

6.2  Pri žrebovaní sa najskôr vyžrebujú prvé tri ceny v poradí 1., 2. a 3. cena a potom ďalšie ceny (4.-25.cena)

6.3  Žrebovanie výhercov sa uskutoční 11.6.2018 v sídle Organizátora súťaže náhodným výberom z urny obsahujúcej všetky Kupóny odovzdané na všetkých predajniach a doručených na adresu Organizátora Súťaže. Vo vzťahu ku každej Výhre sa vyžrebuje jeden výherca.V prípade, že bude Kupón Účastníka vyžrebovaný, automaticky bude tento Kupón vylúčený z ďalšieho žrebovania. Možnosť získania ďalšej Výhry tým istým Účastníkom na základe vyžrebovania ďalších Kupónov toho istého Účastníka zaradených do žrebovania tým nie je dotknutá.


7.     Odovzdanie výhry

7.1  Organizátor upovedomí všetkých Výhercov o ich výhre v Súťaží emailom alebo telefonicky na kontaktné údaje uvedené na vyžrebovanom Kupóne do 7 dní od uskutočnenia žrebovania.

7.2  Ak Výherca výhru neakceptuje, bude vylúčený zo Súťaže a bude vyžrebovaný náhradník.

7.3  Výhercovi bude výhra zaslaná na adresu uvedenú na vyžrebovanom kupóne resp. si môže výhru prevziať osobne v sídle Organizátora súťaže, v čase určenom Organizátorom súťaže, ak sa Organizátor a Výherca nedohodnú inak.

7.4  Výherca je povinný na požiadanie Organizátora zaslať poštou Organizátorovi kópie pokladničných dokladov podľa bodu 4.2,písm.f týchto Pravidiel Súťaže.

7.5  V prípade ak si Výherca z vážnych objektívnych dôvodov nebude môcť Výhru prevziať v pôvodne stanovenom termíne, bude mu oznámený náhradný termín odovzdania Výhry.

7.6  O odovzdaní výhry bude spísaný preberací protokol, na ktorom sa uvedie odovzdávaná Výhra a dátum jej odovzdania.Protokol podpíše poverený zamestnanec odovzdávajúceho (Organizátora)a Výherca.

7.7  Na výhry zo súťaže nevzniká právny nárok.

8.      Vylúčenie zo súťaže

8.1  Výherca bude vylúčený zo Súťaže v prípade:

a)     Ak ho nebude možné kontaktovať alebo kupón bude obsahovať neúplné alebo nepravdivé údaje

b)     Ak odmietne Výhru prevziať

c)      Ak sa nedostaví na odovzdanie Výhry bez ospravedlnenia alebo bez preukázania vážnych objektívnych dôvodov

d)     Ak sa nedostaví ani na náhradný termín odovzdania Výhry bez ospravedlnenia alebo bez preukázania vážnych objektívnych dôvodov

e)     Ak nepredloží pokladničný doklad za nákup,v súvislosti s ktorým vyplnil kupón a odovzdal do Súťaže alebo ak v rozpore s bodom 7.4 týchto Pravidiel Súťaže v určenej lehote Organizátorom na požiadanie nezašle pokladničný doklad za nákup,v súvislosti s ktorým vyplnil kupón a odovzdal do Súťaže

f)      Ak sa zistí, že Výherca nespĺňa akúkoľvek podmienku Súťaže stanovenú v Pravidlách Súťaže alebo akýmkoľvek spôsobom porušil Pravidlá Súťaže

g)     Ak Výherca pred odovzdaním Výhry odvolá svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udelený na účely účasti v Súťaži

h)     Ak Výherca odstúpi od kúpnej zmluvy na nákup tovar z dôvodu, ktorý nezavinil Organizátor (napr. odstúpenie podľa § 7zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov)

9.      Ochrana osobných údajov

9.1  Účastník svojim podpisom na Kupóne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) udeľuje Organizátorovi dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, na účely zapojenia sa do Súťaže a odovzdania Výhier. Účastník udeľuje tento súhlas na Dobu trvania Súťaže a 1 mesiace od ukončenia Doby trvania Súťaže.

9.2  Osobné údaje Účastníka v rozsahu meno a priezvisko môžu byť zverejnené, iba ak získa nejakú Výhru, a to na Predajniach,na webovej stránke Organizátora https://www.sona.sk/,http://www.obuv-rieker.sk/ a na sociálnych sieťach Organizátora https://www.facebook.com/obuv.sona/,https://www.facebook.com/obuv.rieker/.

9.3  Osobné údaje nebudú sprístupnené do tretích krajín.

9.4  Účastník, ktorý poskytne svoje osobné údaje v súlade s Pravidlami Súťaže, zodpovedá za to, že ním poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník svojim podpisom na Kupóne potvrdzuje, že bol Organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli vopred pred ich získaním oznámené všetky informácie podľa § 15 Zákona o ochrane osobných údajov.

9.5  Organizátor ďalej vyhlasuje a Účastník potvrdzuje, že bol oboznámený o všetkých svojich právach, ktoré sú stanovené zákonom o ochrane osobných údajov a o možnosti ich využitia.

9.6  Organizátor poučuje účastníkov, že poskytnutie požadovaných osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné.

9.7  Účastník zapojením sa do Súťaže vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

9.8  Účastník má právo svoj súhlas kedykoľvek písomnou žiadosťou doručenou Organizátorovi odvolať. Odvolanie je účinné okamihom doručenia Organizátorovi. Odvolanie súhlasu udeleného na účely účastí v Súťaží ma za následok vylúčenie Účastníka zo Súťaže a stratu nároku na Výhru, ak sa odvolanie súhlasu stane účinné ešte pred odovzdaním Výhry tomuto Účastníkovi.

10.      Záverečné ustanovenia

10.1  Zverejnenie Súťaže trvá od 12.4.2018 do 20.5.2018 a to vo forme printových materiálov v Predajniach,uverejnením na webovej stránke Organizátora https://www.sona.sk/,http://www.obuv-rieker.sk/ , na sociálnych sieťach Organizátora https://www.facebook.com/obuv.sona/,https://www.facebook.com/obuv.rieker/a zaslaním informačných e-mailov členom Klubu Soňa

10.2  Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu Súťaž zrušiť alebo zmeniť Pravidlá Súťaže.

10.3  Zverejnené výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

10.4  Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky Účastníka Súťaže súvisiace s Výhrou a jej využitím.

10.5  Účastník berie na vedomie, že nemá nárok na úhradu žiadnych nákladov, ktoré vynaloží v súvislosti s účasťou v Súťaží a/alebo s Výhrou.

10.6  Vymáhanie výhier je vylúčené.

10.7  Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, Pravidiel Súťaže alebo akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži je vždy rozhodujúce stanovisko Organizátora Súťaže.

10.8  Tieto Pravidlá Súťaže budú zverejnené na webovej stránke Organizátora https://www.sona.sk/, http://www.obuv-rieker.sk/. Tieto Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12.4.2018.

10.9  Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito Pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

V Partizánskom dňa 12.4.2018

DOPRAVA nad 60€ ZDARMA!

Doprava pri nákupe nad 60€ ZDARMA.

Nová Kolekcia Jeseň/Zima 2018

Nové modely vaších obľúbených značiek už v predaji

RÝCHLE DORUČENIE

Tovar doručíme do 48 hodín od potvrdenia.