Vernostný program

„SOŇA“ Klub je vernostný program pre zákazníkov nakupujúcich v predajniach obuvi „SOŇA“, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť Jaspol Export - Import s.r.o., so sídlom na ul. R. Jašíka 158/8 v Partizánskom (ďalej len Jaspol). Cieľom programu je zvyšovanie kvality v oblasti ponuky a predaja tovaru, so zameraním na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov spoločnosti Jaspol. 

Všeobecné pravidlá a podmienky upravujú podmienky pre vznik členstva v „SOŇA“ Klube, práva a povinnosti členov„SOŇA“ Klubu a spoločnosti Jaspol. 

Členstvo v „SOŇA“ Klube umožňuje jej členom, za podmienok vymedzených vo všeobecných pravidlách a podmienkach, stať sa Základným členom „SOŇA“ Klubu alebo VIP členom „SOŇA“ Klubu. Podstatou členstva je získavanie kreditov za zrealizované nákupy, na základe kumulácie ktorých je automaticky z hodnoty nákupu odpočítaná nastavená zľava Základného člena alebo VIP člena „SOŇA“ Klubu. 

Všeobecné pravidlá a podmienky členstva v „SOŇA“ Klube

Vznik členstva v „SOŇA“ Klube    

Členom „SOŇA“ klubu môže byť ktorýkoľvek zákazník, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

 1. Je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov s trvalým, prechodným aj povoleným pobytom na území SR. Členom klubu nemôže byť obchodná spoločnosť a iné právnické osoby.
 2. Základným členom „SOŇA“ Klubu sa môže stať zákazník, ktorého hodnota uskutočneného nákupu je aspoň 1 € a zároveň riadne vyplní a čitateľne podpíše Prihlášku do „SOŇA“ Klubu. Podpísaním prihlášky zákazník súhlasí s pravidlami a podmienkami členstva v „SOŇA“ Klube. Zákazník sa stáva Členom „SOŇA“ Klubu zaregistrovaním v centrálnej databáze do 14 dní. Nákupnú kartu „SOŇA“ Klubu získa ihneď.
 3. Za riadne vyplnenú prihlášku sa považuje prihláška, v ktorej sú pravdivo uvedené nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefón, deň vyplnenia prihlášky a podpis. Okrem základných údajov prihláška obsahuje údaje, ktoré nie sú povinné a ktorých vyplnenie nie je podmienkou členstva v Klube. Tieto údaje slúžia na zistenie potrieb zákazníkov, štatistické účely a pod.  

Nákupná karta „SOŇA“ Klubu

Nákupná karta „SOŇA“ Klubu je vydaná členovi Klubu z dôvodu identifikácie pri uplatňovaní výhod Klubu. Zákazník kartu získa ihneď po vyplnení prihlášky. Karta „Soňa“ Klubu je aktivovaná do 14 dní. Každý člen môže obdržať a používať len jednu platnú „SOŇA“ kartu. Karta je neprenosná a výhody členstva môžu byť uplatnené len pri jej predložení. Nákupná „SOŇA“ karta sa nemení so zmenou kategórie členstva v „SOŇA“ Klube. Nákupná karta je vlastníctvom spoločnosti Jaspol, členovi „SOŇA“ Klubu je počas členstva zapožičaná na bezplatné používanie. „SOŇA“ karta nie je kreditná, ani platobná karta. „SOŇA“ karta môže byť použitá len v súlade so Všeobecnými pravidlami a podmienkami „SOŇA“ Klubu. Držiteľ karty by mal vo vlastnom záujme bezodkladne informovať spoločnosť Jaspol (písomne, e-mailom, alebo na bezplatnú infolinku) o zmene základných údajov poskytnutých v prihláške (zmena priezviska, bydliska, kontaktného tel. čísla a pod.) z dôvodu evidencie zmien osobných údajov v centrálnej databáze. Stratu alebo odcudzenie nákupnej „SOŇA“ karty je člen „SOŇA“ Klubu povinný nahlásiť spoločnosti Jaspol (písomne, e-mailom, alebo na bezplatnú infolinku), ktorá zabezpečí jej bezodkladné zablokovanie. Na základe žiadosti člena o opätovné vydanie novej karty, mu karta bude vydaná priamo v niektorej z predajní Soňa alebo mu bude zaslaná doporučene do vlastných rúk. Na novovydanú kartu bude členovi pripísaný počet kreditov rovnajúci sa zostatku stratenej alebo odcudzenej karty. Poškodenie karty je člen „SOŇA“ Klubu povinný oznámiť spoločnosti Jaspol (písomne, e-mailom, alebo na bezplatnú infolinku). Následne je povinný odoslať kartu na adresu spoločnosti Jaspol. V prípade záujmu o vydanie novej karty mu bude nová karta vydaná v niektorej z predajní Soňa, alebo zaslaná doporučene do vlastných rúk.

Pravidlá získavania kreditov a uplatňovania zliav

Kredity sú na Nákupnú „SOŇA“ kartu pripisované za kompletný sortiment tovaru predávaný v predajniach spoločnosti Jaspol. Členovia klubu sú odmeňovaní vo forme zliav, ktorých hodnota je závislá od kategórie, do ktorej bol člen Klubu za hodnotu zrealizovaných nákupov zaradený. Pri každej nákupnej transakcii sú na základe predloženia „SOŇA“ karty členovi Klubu pripísané na jeho konto vernostné kredity zodpovedajúce hodnote nákupu. Kredity z Nákupnej karty nie je možné zamieňať za hotovosť. Pri vystavení dobropisu (uznaná reklamácia - vrátenie peňazí), je člen „SOŇA“ Klubu povinný kredity získané nákupom dobropisovaného tovaru vrátiť, systém automaticky zníži získané kredity o dobropisovanú čiastku. Počet vernostných kreditov je daný prepočítavacím koeficientom a aktuálna hodnota jedného kreditu sa rovná jednému euru: 1 kredit=1 €.

Hodnota zliav podľa počtu nadobudnutých kreditov počas 1 roka
Počet kreditovZľava
15300%
312002%
2014004%
401>6%

Pri každom nákupe s uplatnením zľavy je nutné preukázať sa Nákupnou “SOŇA“ kartou. Pripočítaný je počet kreditov, rovnajúci sa skutočne zaplatenej hodnote nákupu. V prípade, že člen Klubu nemá pri nákupe „SOŇA“ kartu, je možné tento nákup zrealizovať na základe predloženého dokladu o totožnosti.

Kumulácia zľavy z Nákupnej karty s inými zľavami, akciami alebo inými výhodami vernostného systému nie je možná. Zľavy z nákupnej karty sa neuplatňujú pri zníženej cene tovaru v rámci dopredajových akcií. Platnosť kreditnej hodnoty na Nákupnej „SOŇA“ karte je do jedného roka. Na konci kalendárneho roka klesá počet kreditov na karte na polovicu. Ak po uplynutí dvoch rokov od poslednej transakcie realizovanej s Nákupnou „SOŇA“ kartou nedôjde k jej použitiu pri nákupe, klesá počet kreditov na nulu a členstvo v „SOŇA“ Klube pre člena zaniká. Spoločnosť Jaspol si vyhradzuje právo v osobitých prípadoch upraviť podmienky pripisovania kreditov na Nákupnú „SOŇA“ kartu.Po dosiahnutí kreditnej hodnoty nad 201 kreditov má člen Klubu „Soňa“ možnosť si uplatniť pri ďalšom nákupe jednorázovú zľavu vo výške 10 %, pričom po uplatnení tejto zľavy bude členovi Klubu „Soňa“ odrátané z jeho kreditného konta 100 kreditov. Po dosiahnutí kreditnej hodnoty nad 401 kreditov má člen Klubu „Soňa“ možnosť si uplatniť pri ďalšom nákupe jednorázovú zľavu vo výške 20 %, pričom po uplatnení tejto zľavy bude členovi Klubu „Soňa“ odrátané z jeho kreditného konta 200 kreditov.

Ďalšie výhody členstva v Klube „Soňa“

Členovia klubu Soňa môžu počas marketingových akcií, podstatou ktorých je poskytnutie zľavy z nákupu, čerpať bonusovú zľavu až o 5  % vyššiu ako je zľava poskytnutá ostatným kupujúcim. Druh tovaru, na ktorý bude môcť člen Klubu Soňa čerpať extra zľavu, bude špecifikovaný pri každej marketingovej akcii.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Jaspol export import, spol. s r. o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť Jaspol export - import, spol. s r. o. sa zaväzuje s poskytnutými osobnými údajmi zaobchádzať ako s dôvernými informáciami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zachovávať dôverný charakter osobných údajov aj po skončení členstva v „SOŇA“ Klube. Člen svojím podpisom na písomnej prihláške a vyplnením údajov prihlášky dáva spoločnosti Jaspol export - import, spol. s r. o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú údaje poskytnuté v prihláške, ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a službách vykonaných členom, ktoré v priebehu členstva v „SOŇA“ Klube môže spoločnosť Jaspol export - import , spol. s r. o. získať (najmä druh a množstvo nakúpeného tovaru, počet kreditov a pod.). Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely členstva v „ S O Ň A “ Klube, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich z členstva v „SOŇA“ Klube spoločnosťou Jaspol export - import , spol. s r. o. a pre potreby zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitnenia ponuky tovarov a služieb zákazníkom, najmä členom „SOŇA“ Klubu. Člen súhlasí najmä s tým, aby spoločnosť Jaspol export - import, spol. s r. o., sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenala osobné údaje do elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala, zhromažďovala, usporadúvala, vyhľadávala, prehľadávala, využívala, kombinovala, preskupovala a pod. Spoločnosť Jaspol export - import, spol. s r. o. je oprávnená za účelom výroby a personifikácie SOŇA karty poskytnúť meno, priezvisko a adresu člena spoločnosti, ktorá zabezpečí výrobu SOŇA karty. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania členstva v „SOŇA“ Klube.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať podpísaným písomným oznámením adresovaným spoločnosti Jaspol export - import, spol. s r. o., pričom spoločnosť Jaspol export - import , spol. s r. o. je oprávnená na základe súhlasu na prihláške spracúvať osobné údaje až do času doručenia odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Zánik členstva v „SOŇA“ Klube

 1. Členstvo v „SOŇA“ Klube zaniká:1. Doručením písomnej žiadosti člena o zrušení členstva v „SOŇA“ Klube, zaslaného spolu s Nákupnou „SOŇA“ kartou do spoločnosti Jaspol. Zánikom členstva v „SOŇA“ Klube zákazník stráca právo využívať výhody vyplývajúce z členstva v „SOŇA“ Klube a právo využiť neuplatnené kredity. V prípade opätovného nadobudnutia členstva v „SOŇA“ Klube, tento zákazník nemá nárok na žiadne výhody vyplývajúce z predchádzajúceho členstva.
 2. Vylúčením člena zo „SOŇA“ Klubu v prípade zistenia porušovania Všeobecných podmienok a pravidiel „SOŇA“ Klubu. O vylúčení zákazník obdrží písomné vyrozumenie,  pričom v tomto prípade stráca všetky neuplatnené kredity a zároveň mu zanikajú všetky výhody vyplývajúce z členstva v „SOŇA“ Klube. Zákazník, ktorý bol vylúčený zo „SOŇA“ Klubu, nemá nárok na nadobudnutie opätovného členstva.
 3. V prípade nezrealizovania žiadneho nákupu na svoju kartu v priebehu dvoch rokov odo dňa vzniku členstva, členstvo v „SOŇA“ Klube zaniká.
 4. Smrťou člena klubu, alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

 1. Členstvo v „SOŇA“ Klube a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.
 2. Spoločnosť Jaspol export import, s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek z obchodných alebo iných dôvodov zmeniť Všeobecné podmienky a pravidlá „SOŇA“ Klubu, poskytované zľavy a pravidlá ich získavania. O týchto zmenách budú členovia Klubu informovaný písomne alebo v predajniach „SOŇA“.
 3. Spoločnosť Jaspol export - import, s.r.o., si vyhradzuje právo na ukončenie vernostného systému „SOŇA“ Klub. Termín ukončenia oznámi v dostatočnom predstihu svojim zákazníkom písomne alebo v predajniach „SOŇA“.
 4. Tieto Všeobecné podmienky a pravidlá „SOŇA“ Klubu nadobúdajú platnosť od 1.1.2013.
name Všeobecné pravidlá a podmienky členstva v "SOŇA" klube
Súbor na stiahnutie

DOPRAVA ZDARMA nad 60 €

Nakúpte za 60 € a tovar Vám doručíme zdarma.

Letný výpredaj zľavy až do 50%

Letný výpredaj zľavy až do 50%

RÝCHLE DORUČENIE

Tovar doručíme do 48 hodín od potvrdenia.