Nové podmienky vernostného programu platné od 1. augusta 2017

 „SOŇA“ Klub je vernostný program pre zákazníkov nakupujúcich v predajniach obuvi „SOŇA“,ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť TM INVEST, a.s., so sídlom na ul. R. Jašíka 158/8 v Partizánskom. Cieľom programu je zvyšovanie kvality v oblasti ponuky a predaja tovaru, so zameraním na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov spoločnosti TM INVEST, a.s..

 Všeobecné pravidlá a podmienky upravujú podmienky pre vznik členstva v „SOŇA“ Klube, práva apovinnosti členov „SOŇA“ Klubu a spoločnosti TM INVEST, a.s.

"Tieto všeobecné pravidlá a podmienky "SOŇA" klubu nadobúdajú účinnosť 01.08.2017. Nadobudnutím účinnosti sa rušia a nahrádzajú všeobecné pravidlá a podmienky vydané spoločnosťou TM INVEST, a.s. s účinnosťou od 1.1.2013"

Všeobecné pravidlá a podmienky členstva v „SOŇA“ Klube

Čl.1

Vznik členstva v „SOŇA“ Klube

Členom„SOŇA“ klubu môže byť ktorýkoľvek zákazník, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

1.Je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov s trvalým, prechodným aj povoleným pobytom na území SR. Členom klubu nemôže byť obchodná spoločnosť a iné právnické osoby.

2. Členom„SOŇA“ Klubu sa môže stať zákazník, ktorého hodnota uskutočneného nákupu je aspoň 1 € a zároveň riadne vyplní a čitateľne podpíše prihlášku do „SOŇA“Klubu. Podpísaním prihlášky zákazník súhlasí s pravidlami a podmienkami členstva v „SOŇA“ Klube. Zákazník sa stáva Členom „SOŇA“ Klubu zaregistrovaním v centrálnej databáze do 14 dní. Kartu „SOŇA“ Klubu získa ihneď.

3.Za riadne vyplnenú prihlášku sa považuje prihláška, v ktorej sú pravdivo uvedené nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia,e-mailová adresa, telefón, deň vyplnenia prihlášky a podpis. Tieto údaje slúžia na zistenie potrieb zákazníkov, štatistické účely a pod.

Čl. 2

Karta „SOŇA“ Klubu 

1. Karta„SOŇA“ Klubu je vydaná členovi Klubu z dôvodu identifikácie pri uplatňovaní výhod Klubu. Zákazník kartu získa ihneď po vyplnení prihlášky. Karta „Soňa“Klubu je aktivovaná do 14 dní. Každý člen môže obdržať a používať len jednu platnú „SOŇA“ kartu.Karta je neprenosná a výhody členstva môžu byť uplatnené len pri jej predložení.

2.„SOŇA“ karta sa nemení so zmenou kategórie členstva v „SOŇA“ Klube.

3.„SOŇA“karta je vlastníctvom spoločnosti TM INVEST, a.s, členovi „SOŇA“ Klubu je počas členstva zapožičaná na bezplatné používanie.

4.„SOŇA“karta nie je kreditná, ani platobná karta.

5.„SOŇA“karta môže byť použitá len v súlade so Všeobecnými pravidlami a podmienkami„SOŇA“ Klubu.

6.Držiteľ karty by mal vo vlastnom záujme bezodkladne informovať spoločnosť  TM INVEST, a.s, (písomne, e-mailom) o zmene základných údajov poskytnutých v prihláške (zmena priezviska, bydliska, kontaktného tel. čísla a e-mailom pod.) z dôvodu evidencie zmien osobných údajov v centrálnej databáze.

7.Stratu alebo odcudzenie „SOŇA“ karty je člen „SOŇA“ Klubu povinný nahlásiť spoločnosti  TM INVEST, a.s, (písomne, e-mailom) ktorá zabezpečí jej bezodkladné zablokovanie.

8.Na základe žiadosti člena o opätovné vydanie novej karty, mu karta bude vydaná priamo v niektorej z predajní Soňa alebo mu bude zaslaná doporučene do vlastných rúk. Na novovydanú kartu bude členovi pripísaný počet bodov rovnajúci sa zostatku stratenej alebo odcudzenej karty.

9.Poškodenie karty je člen „SOŇA“ Klubu povinný oznámiť spoločnosti  TM INVEST, a.s, (písomne, emailom). Následne je povinný odoslať kartu na adresu spoločnosti  TM INVEST, a.s,. V prípade záujmu o vydanie novej karty mu bude nová karta vydaná v niektorej z predajní Soňa, alebo zaslaná doporučene do vlastných rúk. Na novovydanú kartu bude členovi pripísaný počet bodov rovnajúci sa zostatku na poškodenej karte.

Čl. 3

Pravidlá získavania bodov auplatňovania zliav

1.Body sú na „SOŇA“ kartu pripisované za kompletný sortiment tovaru predávaný v predajniach spoločnosti  TM INVEST, a.s,.

2.Členovia klubu sú odmeňovaní vo forme zliav, ktorých hodnota je závislá od kategórie, do ktorej bol člen Klubu za hodnotu zrealizovaných nákupov zaradený. Pri každej nákupnej transakcii sú na základe predloženia „SOŇA“ karty členovi Klubu pripísané na jeho konto vernostné body zodpovedajúce hodnote nákupu.

3.Body zo „SOŇA“ karty nie je možné zamieňať za hotovosť.

4.Pri vystavení dobropisu (uznaná reklamácia - vrátenie peňazí), je člen „SOŇA“ Klubu povinný body získané nákupom dobropisovaného tovaru vrátiť, systém automaticky zníži získané body o dobropisovanú čiastku.

5.Počet vernostných bodov je daný prepočítavacím koeficientom a aktuálna hodnota jedného bodu sa rovná jednému euru: 1bod =1 €.

Čl. 4

Výhody členstva v „SOŇA“Klube

1.Členstvo- za každých 150 bodov získaných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov získa člen „SOŇA“klubu  5 € vernostný kupón na nákup v predajniach Obuv Soňa. Vernostný kupón má platnosť 3 mesiace od jeho vydania. Z vernostného kupónu sa nevydáva.

2.Zlatí zákazník  -  po dosiahnutí 750 bodov získaných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa regulérny člen ,, SOŇA´´ Klubu stáva Zlatým zákazníkom  „SOŇA“ klubu. Od ďalšieho nákupu má  možnosť  uplatniť si zľavu vo výške 10 % po dobu jedného kalendárneho roka od dosiahnutia hranice 750 bodov. Ak počas  obdobia, kedy sa stal zlatým zákazníkom, nenazbiera dostatočný počet bodov pre zlatého zákazníka posúva sa do skupiny podľa počtu nazbieraných bodov za kalendárny rok.

3.Platinový zákazník -  po dosiahnutí 1000 bodov  získaných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa Zlatí zákazník  ,,SOŇA ´´ Klubu   stáva  Platinovým zákazníkom „SOŇA“ Klubu.  Od ďalšieho nákupu má  možnosť uplatniť si zľavu vo výške 20 % po dobu jedného kalendárneho roka od dosiahnutia hranice 1000 bodov. Ak počas obdobia, kedy sa stal platinovým zákazníkom, nenazbiera dostatočný počet bodov pre platinového zákazníka posúva sa do skupiny podľa počtu nazbieraných bodov za kalendárny rok.

4.Pri každom nákupe s uplatnením zľavy je nutné preukázať sa “SOŇA“ kartou. Pripočítanie počet bodov, rovnajúci sa skutočne zaplatenej hodnote nákupu. V prípade, že člen Klubu nemá pri nákupe „SOŇA“ kartu, je možné tento nákup zrealizovať na základe predloženého dokladu o totožnosti. Personál predajne vyhľadá „SOŇA“kartu v systéme ručne podľa jej držiteľa.

5.Zľavy zo „SOŇA“ karty pri zníženej cene tovaru v rámci dopredajových akcií sa neuplatňujú. Zľavy zo „SOŇA“ karty pri zníženej cene tovaru v rámci dopredajových akcií si môžu uplatniť len zákazníci, ktorí majú Zlaté členstvo alebo Platinové členstvo. Spoločnosť TM INVEST si vyhradzuje právo v osobitých prípadoch upraviť podmienky pripisovania bodov na „SOŇA“ kartu.

Čl. 5

Ďalšie výhody členstva v „SOŇA“Klube

1.Členovia„SOŇA“ Klubu môžu počas marketingových akcií, podstatou ktorých je poskytnutie %zľavy z nákupu, čerpať bonusovú zľavu vyššiu ako je zľava poskytnutá ostatným kupujúcim. Druh tovaru, na ktorý bude môcť člen „SOŇA“ Klubu čerpať extra zľavu, bude špecifikovaný pri každej marketingovej akcii.

2.Člen„SOŇA“ Klubu  dostane   narodeninový darček, ak nakúpi v období15 dní pred dátumom jeho narodenia alebo 15 dni po dátume jeho narodenia.Spoločnosť  TM INVEST, a.s. si vyhradzuje právo meniť druh,hodnotu a použitie narodeninového darčeka.

3.Predlžená záručná lehota o 1 mesiac, z 24 na 25 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim, pre členov ,,SOŇA´´ Klubu.

4.Členovia„SOŇA“ Klubu si môžu uplatniť reklamáciu bez predloženia pokladničného dokladu na tovar zakúpený po 1.8.2017.Podmienkou je, že tovar bol zakúpený na zákaznícku kartu člena „SOŇA“ Klubu.

5.Pravidelná informovanosť o prebiehajúcich akciách

6.Atraktívne ponuky pre členov

Čl. 6

Partnerský vernostný program „SOŇA“Klub

Člensku kartu „SOŇA“ Klubu možno uplatniť v predajni
 -Rieker obuv v Shopping park Avion Bratislava

Čl. 7

Ochrana osobných údajov

 Spoločnosť  TM INVEST, a.s.. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č.18/2018 z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť TM INVEST, a.s, sa zaväzuje s poskytnutými osobnými údajmi zaobchádzať ako s dôvernými informáciami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zachovávať dôverný charakter osobných údajov aj po skončení členstva v „SOŇA“ Klube. Člen svojím podpisom na písomnej prihláške a vyplnením údajov prihlášky dáva spoločnosti  TM INVEST, a.s.  svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú údaje poskytnuté v prihláške, ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a službách vykonaných členom, ktoré v priebehu členstva v „SOŇA“ Klube môže spoločnosť  TM INVEST, a.s, získať (najmä druh a množstvo nakúpeného tovaru, počet kreditov a pod.). Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely členstva v „ S O Ň A “ Klube, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich z členstva v „SOŇA“ Klube spoločnosťou TM INVEST, a.s. a pre potreby zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitnenia ponuky tovarov a služieb zákazníkom, najmä členom „SOŇA“ Klubu. Člen súhlasí najmä s tým, aby spoločnosť  TM INVEST, a.s,, sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenala osobné údaje do elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala, zhromažďovala,usporadúvala, vyhľadávala, prehľadávala, využívala, kombinovala, preskupovala apod. Spoločnosť TM INVEST, a.s, je oprávnená za účelom výroby a personifikácie „SOŇA“ karty poskytnúť meno, priezvisko a adresu člena spoločnosti, ktorá zabezpečí výrobu „SOŇA“ karty. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania členstva v „SOŇA“ Klube. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať podpísaným písomným oznámením adresovaným spoločnosti TM INVEST, a.s,, pričom spoločnosť  TM INVEST, a.s, je oprávnená na základe súhlasu na prihláške spracúvať osobné údaje až do času doručenia odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Čl. 8

Zánik členstva v „SOŇA“ Klube

Členstvov „SOŇA“ Klube zaniká:

1.Doručením písomnej žiadosti člena o zrušení členstva v „SOŇA“ Klube, zaslaného spolu so „SOŇA“ kartou do spoločnosti  TM INVEST, a.s, Zánikom členstva v „SOŇA“ Klube zákazník stráca právo využívať výhody vyplývajúce z členstva v „SOŇA“ Klube a právo využiť neuplatnené body. V prípade opätovného nadobudnutia členstva v „SOŇA“Klube, tento zákazník nemá nárok na žiadne výhody vyplývajúce z predchádzajúceho členstva.

2.Vylúčením člena zo „SOŇA“ Klubu v prípade zistenia porušovania Všeobecných podmienok a pravidiel „SOŇA“ Klubu. O vylúčení zákazník obdrží písomné vyrozumenie, pričom v tomto prípade stráca všetky neuplatnené body a zároveň mu zanikajú všetky výhody vyplývajúce z členstva v „SOŇA“ Klube. Zákazník, ktorý bol vylúčený zo „SOŇA“ Klubu, nemá nárok na nadobudnutie opätovného členstva.

 3. Smrťou člena klubu, alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

Čl. 9

Všeobecné a záverečnéustanovenia

1.Členstvo v „SOŇA“ Klube a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.

2.Spoločnosť  TM INVEST, a.s, si vyhradzuje právo kedykoľvek z obchodných alebo iných dôvodov zmeniť Všeobecné podmienky a pravidlá „SOŇA“Klubu, poskytované zľavy a pravidlá ich získavania. O  týchto zmenách budú členovia Klubu informovaný písomne alebo v predajniach „SOŇA“.

3.Spoločnosť  TM INVEST, a.s, si vyhradzuje právo na ukončenie vernostného systému „SOŇA“ Klub. Termín ukončenia oznámi v dostatočnom predstihu svojim zákazníkom písomne alebo v predajniach „SOŇA“.

4.Tieto Všeobecné podmienky a pravidlá „SOŇA“ Klubu nadobúdajú platnosť od 1.8.2017  

5.Tieto Všeobecné podmienky a pravidlá „SOŇA“ Klubu platia v kamenných predajniach SOŇA Obuv.  

V Partizánskom,               


Ing. Anton Jašík
predseda predstavenstva
TM Invest, a.s.                                                                                       

Všeobecné pravidlá a podmienky SOŇA Klubu Všeobecné pravidlá a podmienky SOŇA Klubu
Súbor na stiahnutie

DOPRAVA ZDARMA nad 60 €

Nakúpte za 60 € a tovar Vám doručíme zdarma.

Letný výpredaj zľavy až do 50%

Letný výpredaj zľavy až do 50%

RÝCHLE DORUČENIE

Tovar doručíme do 48 hodín od potvrdenia.