Reklamačný poriadok

Na zabezpečenie jednotného a rýchleho postupu pri vybavovaní reklamácií tovaru zakúpeného v predajniach SOŇA vydávam na základne Občianskeho zákona a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok:

ČLÁNOK  1 - ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁCIE ZA CHYBY

Predaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi určenú kvalitu, množstvo, mieru a váhu a musí byť bez chýb, najmä musí zodpovedať závažným technickým normám.

Za chyby, ktoré má predaná vec pri prevzatí  kupujúcim, zodpovedá predávajúci. Pri použitých veciach nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli ich použitím, opotrebovaním, nesprávnym zásahom. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chybu, kvôli ktorej sa dohodla nižšia cena.

ČLÁNOK  2 - LEHOTY NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je na predávanej veci, na jej obale alebo v návode k nej pripojenom vyznačená záručná lehota na použitie veci, záručná lehota sa nekončí pred uplynutím tohto termínu.
Reklamáciu je nutné uplatniť ihneď, ako sa chyba prejavila. Ak je tovar používaný s chybou a používanie zabráni odstráneniu chyby, reklamácia nebude uznaná. Ak je k tovaru vydaný záručný list, tento musí predajňa riadne vyplniť a potvrdiť.

Práva a zodpovednosť za chyby veci, pre ktoré platí záručná lehota, zaniknú, ak sa v záručnej lehote neuplatnili.

Zákon č. 397/2008 mení a dopĺňa zákon č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa predovšetkým v oblasti záručnej doby. Uvedená zmena sa týka rozdelenia 24 mesačnej záručnej doby na prvý a druhý rok, a to nasledovným spôsobom:
Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady stým spojené.

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

ČLÁNOK 3 - MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v predajni, v ktorej bol výrobok zakúpený, alebo v ktorejkoľvek inej predajni spoločnosti TM INVEST, a.s. Nákup preukazuje dokladom o zakúpení a záručným listom, ktorý je súčasťou vybraných značiek.
Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Reklamácia nebude prijatá na posúdenie, pokiaľ tomu bude brániť čistota tovaru a všeobecné zásady hygieny.

ČLÁNOK  4 - ODSTRÁNITEĽNÉ CHYBY

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby sa bezplatne, včas a riadne odstránila. Predávajúci je povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu. Ak vec ešte nebola použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia chyby žiadať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti.

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti výrobku. U obuvi a koženej galantérie ide o chyby zapínania, krúžkov, pätníkov, podpätkov, ozdôb, zdrhovadiel, kovania, odlepených a nedolepe-ných podošiev, rozpárané šitie, chyba povrchovej úpravy a ďalšie podobné chyby. Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do času, keď bol kupujúci po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do záručnej doby neráta.

ČLÁNOK  5 - NEODSTRÁNITEĽNÉ CHYBY

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné vec riadne používať ako vec bez chyby, má kupujúci právo:
        a/ na výmenu tovaru,
        b/ zrušenie kúpnej zmluvy.
Také isté práva má kupujúci, ak ide o odstrániteľné chyby, ale kupujúci nemôže pre opakovanie chyby vec riadne používať. Opakovanou chybou sa rozumie chyba, ktorá sa zopakovala po druhej záručnej oprave.

ČLÁNOK  6 - POŠKODENIE VECI PRI PREDAJI

Pri predaji dochádza k prechodu vlastníctva zaplatením ceny za vybraný tovar. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí, alebo zničí vybraný tovar pred prechodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa ustanovenia Občianskeho zákona a zodpovednosti za škodu.

ČLÁNOK  7

1/ Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na predaj partiového tovaru.
2/ Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. júna 2009.
3/ Týmto dňom stráca účinnosť reklamačný poriadok vydaný pred 01. júna 2009 so všetkými jeho zmenami a doplnkami.

V Partizánskom 01.novembra 2018

Ing. Anton Jašík

predseda predstavenstva

TM-INVEST, a.s.

Reklamačný poriadok pre predaj partiového tovaru

Článok 1 - POJEM PARTIOVÉHO TOVARU

Za partiové výrobky sa považujú výrobky, ktoré majú také chyby, pre ktoré môžu slúžiť svojmu účelu, avšak nemôžu byť predávané ako výrobky bezchybné, plnohodnotné. Sú to výrobky nové, doteraz nikým nepoužívané, avšak s chybami, ktoré majú svoj pôvod vo výrobe, v použitých surovinách, v spôsobe spracovania, alebo u ktorých došlo k vzniku chýb v priebehu prepravy, či inej manipulácii s nimi a ďalej výrobky dopredajové.

Článok 2 - PRÁVO KUPUJÚCEHO NA REKLAMÁCIU PARTIOVÉHO TOVARU

Kupujúci má právo reklamovať iba partiový tovar zaradený do „P“. Tovar zaradený do „PP“ nie je možné reklamovať, pretože naň bola poskytnutá dostatočná zľava.

Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru zaradeného do „P“ ďalšia chyba, okrem tej, pre ktorú bol tovar preradený, má kupujúci právo túto reklamovať.

O oprávnenosti reklamácie vedúci predajne rozhodne ihneď, v zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 3 dní od jej uplatnenia.

Vybavenie reklamácie sa nesmie podmieňovať vyjadrením dodávateľskej organizácie u tovarov zaradených do „PP“.

Článok  3 - MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v predajni, v ktorej bol výrobok zakúpený, alebo v ktorejkoľvek inej predajni spoločnosti TM INVEST, a.s. Partizánske. Nákup preukazuje príslušným dokladom o zakúpení. Reklamácia nebude prijatá ani na posúdenie, pokiaľ tomu bude brániť čistota tovaru a všeobecné zásady hygieny.

Článok  4 - CHYBY TOVARU

Pri posudzovaní reklamácie sa vychádza predovšetkým z toho, či reklamovaná chyba je odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

Za chybu nie je možné považovať zmenu výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručne lehoty v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho používania, či ošetrenia.

Článok  5 - ODSTRÁNITEĽNÉ CHYBY

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, kedy ich odstránením (opravou) neutrpí funkcia a daná kvalita výrobku a oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote.

Článok  6 - NEODSTRÁNITEĽNÉ CHYBY

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné vec riadne používať ako vec bez chyby.

Článok  7 - POŠKODENIE VECI PRI PREDAJI

Pri predaji dochádza k prechodu vlastníctva zaplatením ceny za vybraný tovar. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí, alebo zničí vybraný tovar pred prechodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa ustanovenia Občianskeho zákona a zodpovednosti za škodu.

1/ Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. júna 2009.
2/ Týmto dňom stráca účinnosť reklamačný poriadok vydaný pred 01. júna 2009 so všetkými jeho zmenami a doplnkami.

V Partizánskom 01.november 2018

Ing. Anton Jašík

predseda predstavenstva

TM INVEST, a.s.

DOPRAVA ZDARMA

Doprava zdarma do 26.05.2024

Nová Kolekcia Jar/Leto 2024

Nové modely vaších obľúbených značiek už v predaji

DORUČENIE OBJEDNÁVOK

Tovar doručíme do 48 hodín od potvrdenia.